شناسایی اشخاص در دیدار های اول

قبل از دیدار ها 
انسان نمی تونه همه چیز رو پیش بینی کنه

در برخورد متقابل خیلی چیزها
 بهتر مشخص میشه

اما باز هم
 در دیدارها به همه واقعیت رفتارها نمیشه 
به  پی برد
چون گاهی محبت کار دست ادم میده
ماچ

/ 0 نظر / 13 بازدید