افسوس ایا چه کس تو را مهربان شدن با من مایوس می کند؟

ای مهربانتر از من
 با من
در دستهای تو
 ایا کدام رمز بشارت نهفته بود ؟
 کز من دریغ کردی
تنها تویی
 مثل پرنده های بهاری در آفتاب
 مثل زلال قطره بباران صبحدم
 مثل نسیم سرد سحر
 مثل سحر آب
 آواز مهربانی تو با من
 در کوچه باغهای محبت
 مثل شکوفه های سپید سیب
ایثار سادگی است
 افسوس ایا چه کس تو را
 از مهربان شدن با من
 مایوس می کند؟

  

/ 1 نظر / 22 بازدید
علی

افسوس آیا چه کسی تو را / از مهربان شدن با من / مأیوس می کند این بند مثل نظریه توطئه می مونه .